STANBIC IBTC PLC

Ðu?c thành l?p vào nam 1989, Stanbic Ibtc Plc là nhà cung c?p d?ch v? tài chính tích h?p, s?n ph?m qu?n lý tài s?n và các lo?i s?n ph?m ngân hàng thuong m?i và cá nhân khác có l?i cho cá nhân, doanh nghi?p v?a và nh?. - m?t n?n t?ng ngân hàng tr?c tuy?n hàng d?u v?i hon 100 chi nhánh trên toàn qu?c, ngân hàng cung dã giành du?c các gi?i thu?ng nhu * 909 # MobileMoney Award, vì v?y b?n có th? yên tâm bi?t cho dù b?n làm vi?c v?i m?t ngân hàng có uy tín. B?n c?n g?i ti?n tr?c tuy?n t?i Nigeria? Hãy th? Sharemoney ngay hôm nay. D?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a chúng tôi r?t an toàn và liên quan d?n quy trình mi?n phí r?c r?i. Chúng tôi là l?a ch?n s? 1 d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n giá c? ph?i chang t? Hoa K? d?n Nigeria.

Trang web chinh thức: https://www.stanbicibtcbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANBIC IBTC PLC

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANBIC IBTC PLC ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury