SKYE BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 2005, Skye Bank Plc du?c công nh?n r?ng rãi là s? h?p nh?t c?a nam ngân hàng k? th?a (bao g?m Reliance Bank Limited, Bond Bank Limited, v.v.). , bao g?m các d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n, d? xu?t giá tr? cho các doanh nghi?p v?a và nh?, ngân hàng di d?ng, v.v ... T?i Sharemoney, chúng tôi th?c hi?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n ngân hàng giành gi?i thu?ng này c?c k? an toàn và d? dàng. cung c?p m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n r? nh?t trên th? tru?ng, dó là lý do t?i sao chúng tôi là l?a ch?n s? 1 khi nói d?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria. d?n Skye Bank ngay hôm nay và t?n hu?ng s? yên tâm cho t?t c? các giao d?ch chuy?n ti?n c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.polarisbanklimited.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới SKYE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SKYE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury