FIRST BANK OF NIGERIA

Ðu?c thành l?p vào nam 1894, First Bank Of Nigeria Plc là m?t trong nh?ng t? ch?c d?ch v? tài chính l?n nh?t c?a d?t nu?c v?i co s? khách hàng g?m hon 10 tri?u doanh nghi?p và cá nhân. Danh m?c d?ch v? ngân hàng cao c?p da d?ng c?a h? bao g?m các tài kho?n ti?t ki?m và ki?m tra tài kho?n, gi?i pháp di?n t?, chuy?n ti?n, gi?i pháp tài s?n, d?ch v? d?u tu, v.v ... Ðu?c m?nh danh là thuong hi?u ngân hàng t?t nh?t ? Nigeria b?n l?n liên ti?p, First Bank Of Nigeria có nhi?u hon 700 chi nhánh thu?c trách nhi?m c?a mình V?i các d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney, b?n có th? g?i ti?n tr?c tuy?n d?n First Bank Of Nigeria m?t cách an toàn và hi?u qu? nh?t. Hoa K? d?n Nigeria ngày hôm nay và t?n hu?ng m?t trong nh?ng phí chuy?n nhu?ng r? nh?t trên th? tru?ng khi b?n ch?n Sharemoney!

Trang web chinh thức: https://www.firstbanknigeria.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury