FIDELITY BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1988, Fidelity Bank hi?n du?c công nh?n là m?t trong 10 ngân hàng hàng d?u t?i Nigeria. Cho dù dó là ngân hàng cá nhân, ngân hàng kinh doanh, ngân hàng SME hay ngân hàng Ngân hàng Fidelity có 2,3 tri?u khách hàng du?c b?o d?m t?t v? nhu c?u ngân hàng c?a h?. Ngân hàng m?nh m? này ho?t d?ng hon 220 chi nhánh trên c? nu?c. N?u b?n mu?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Fidelity Bank t? S? d?ng d?ch v? chuy?n kho?n Sharemoney t? M? ngay hôm nay, chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n r? nh?t trên th? tru?ng và t? giá h?i doái t?t hon so v?i d?i th? c?nh tranh, c?ng v?i ngu?i nh?n c?a b?n có th? th?y ti?n vào tài kho?n Fidelity Bank c?a h? trong vài phút Chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng Fidelity ? Nigeria ngay hôm nay v?i Sharemoney ngay bây gi?!

Trang web chinh thức: https://www.fidelitybank.ng/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới FIDELITY BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIDELITY BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury