ENTERPRISE BANK

Ngân hàng Doanh nghi?p du?c thành l?p vào nam 2011 v?i tr? s? chính t?i thành ph? Lagos. Nó cung c?p cho khách hàng c?a mình m?t lo?t các d?ch v? tài chính và ngân hàng, bao g?m ti?t ki?m và tài kho?n hi?n t?i, ti?n g?i có k? h?n, kho?n vay, s?n ph?m d?u tu, v.v ... Enterprise Bank Plc sáp nh?p v?i Công ty TNHH Ngân hàng di s?n d? thành l?p Công ty TNHH Ngân hàng di s?n nam 2015. Cùng v?i dó, ngân hàng m?i ho?t d?ng hon 200 chi nhánh và có hon 177 máy ATM t?i 26 ti?u bang. T?i Sharemoney, chúng tôi giúp b?n d? dàng g?i ti?n tr?c tuy?n vào tài kho?n Ngân hàng Doanh nghi?p b?ng các d?ch v? chuy?n ti?n c?a chúng tôi. Chuy?n ti?n t? Nigeria t? Hoa K? ngay hôm nay và ch?n Ngân hàng Doanh nghi?p cho thanh toán nhanh chóng và d? dàng!

Trang web chinh thức: https://www.enterprisebanking.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới ENTERPRISE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ENTERPRISE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury