ECOBANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1985, Ecobank là m?t ph?n c?a T?p doàn xuyên qu?c gia Ecobank (ETI) có s? hi?n di?n m?nh m? t?i hon 36 qu?c gia, bao g?m c? Cameroon, Ghana, Uganda, Nam Phi và hon th? n?a. uy tín ph?c v? hon 10 tri?u khách hàng và có 1.305 chi nhánh và hon 2.400 ATM, t? các gi?i pháp kinh doanh qu?c t? d?n ki?m tra tài kho?n, tài kho?n ti?t ki?m, vay ngân hàng SME và hon th? n?a Tuy nhiên, Ecobank Nigeria cam k?t dáp ?ng nhu c?u tài chính và ngân hàng c?a khách hàng. N?u b?n mu?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria, ch?n Ecobank làm phuong th?c g?i ti?n ngân hàng c?a b?n là m?t l?a ch?n tuy?t v?i. B?n có th? s? d?ng Sharemoney d? g?i Qu? Ecobank an toàn và b?o m?t ngay hôm nay - Hãy th? chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://ecobank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ECOBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ECOBANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury