DIAMOND BANK

Diamond Bank Limited là m?t ngân hàng bán l? ? Nigeria du?c thành l?p vào nam 1991 và sau dó tr? thành m?t ngân hàng toàn c?u vào nam 2001. Là m?t t? ch?c d?nh hu?ng d?ch v? khách hàng, Diamond Bank cung c?p m?t gi? d?ch v? t?t, bao g?m các kho?n vay, tài kho?n ti?t ki?m, ki?u h?i, tài chính thuong m?i, v.v. Hi?n t?i, h? ho?t d?ng hon 240 chi nhánh trong nu?c, v?i các chi nhánh qu?c t? t?i các qu?c gia nhu Senegal, Togo , Bêlarut và B? bi?n Ngà. Sharemoney cho phép b?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Diamond Bank t? M?. V?i d?ch v? chuy?n ti?n c?a chúng tôi d?n Nigeria, b?n có th? t?n d?ng m?c giá tuy?t v?i trao d?i và m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n th?p nh?t trên th? tru?ng G?i ti?n tr?c tuy?n ngay bây gi? d?n Nigeria b?ng cách ch?n Diamond Bank làm phuong th?c chuy?n ti?n g?i ngân hàng c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.accessbankplc.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DIAMOND BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DIAMOND BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury