ACCESS BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1988 và có tr? s? t?i Lagos, Access Bank Nigeria Plc, thu?ng du?c g?i là Access Bank, là m?t trong nam ngân hàng l?n nh?t ? Nigeria. T? ch?c ngân hàng v?ng ch?c này cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính và ngân hàng, bao g?m c? d?ch v? ngân hàng cho cá nhân, ngân hàng doanh nghi?p, gi?i pháp d?u tu, cho vay, v.v ... Ngày nay, nó có 305 chi nhánh và 1.335 ATM trên toàn qu?c. G?i ti?n c?a b?n d?n Access Bank thông qua Sharemoney r?t d? dàng và t?t c? nh?ng gì b?n ph?i làm là ch?n ngân hàng uy tín này cho phuong th?c chuy?n ti?n g?i ngân hàng c?a b?n khi b?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria v?i chúng tôi. G?i ti?n t? Hoa K? d?n Nigeria nhanh chóng, an toàn và r? v?i chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.accessbankplc.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ACCESS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ACCESS BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury