Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (10)

Chuyển tiền tới AFRILAND FIRST BANK (WARI)

Ngân hàng d?u tiên Afriland dã m? c?a t?i Cameroon vào nam 1987, du?i tên g?i là Làng Caisse Xã du?ngEpargne et d hèInvestissement Cu?c (CCEI). Chi nhánh d?u tiên c?a nó dã du?c khai truong và di vào ho?t d?ng vào ngày 1 tháng 7 nam 1988 t?i Chi nhánh Retraite hi?n n?m ? Yaounde. Cho d?n nay, ngân hàng d?m kho?ng b?n muoi (40) chi nhánh trong mu?i (10) khu v?c c?a Cameroon m?c dù d?t nu?c tình hình kinh t? không thu?n l?i và xu hu?ng chung c?a các ngân hàng b? phá s?n.

Trang web chinh thức: https://www.afrilandfirstbank.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác