Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (12)

Chuyển tiền tới UBA (WARI)

Ð?i ngu qu?n lý c?a nhóm du?c t?o thành t? các chuyên gia có kinh nghi?m và du?c công nh?n trong linh v?c này, v?i các k? nang da d?ng (nhung b? sung) trong các linh v?c khác nhau, cung nhu kinh nghi?m chuyên sâu (có du?c t? các t? ch?c qu?c gia và qu?c t?). Trong nh?ng nam qua, các nhà lãnh d?o này dã dua ki?n ??th?c, kinh nghi?m và kh? nang lãnh d?o c?a h? vào d?ch v? phát tri?n và cung c?p các gi?i pháp (thông qua các s?n ph?m và d?ch v?) d? dáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng và, do dó, góp ph?n duy trì hi?u su?t c?a nhóm.

Trang web chinh thức: https://www.ubasenegal.com/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác