Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (12)

Chuyển tiền tới CNCAS (WARI)

L?ch s? c?a vi?c t?o ra LA BANQUE AGRICOLE có liên quan m?t thi?t d?n nh?ng thay d?i khác nhau trong tài chính c?a th? gi?i nông thôn ? Sénégal. Th?t v?y, d? có s? phát tri?n hài hòa, s? can thi?p c?a Nhà nu?c vào th? gi?i nông thôn dã du?c th?c hi?n thông qua các chính sách khác nhau nh?m nh?n m?nh các phuong th?c tài tr? cho nông nghi?p.

Trang web chinh thức: https://www.cncas.sn/accueil

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác