PUNJAB PROVINCIAL BANK

Ngân hàng H?p tác xã t?nh Punjab du?c thành l?p vào nam 1924 v?i tu cách là m?t ngân hàng Apex d? dáp ?ng nhu c?u tài chính c?a các công ty h?p tác. Nó tham gia vào t?t c? các lo?i ho?t d?ng ngân hàng và tín d?ng v?i các công ty và cá nhân. PPCBL Có du?c tu cách ngân hàng thu?ng xuyên vào nam 1955. PPCBL du?c t? ch?c và qu?n lý trên co s? thành viên t? nguy?n và c?i m?, ki?m soát dân ch? các thành viên, tham gia kinh t? c?a các thành viên, t? ch?, d?c l?p, tuong tr? và h?p tác.

Trang web chinh thức: https://ppcbl.com.pk/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PUNJAB PROVINCIAL BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PUNJAB PROVINCIAL BANK ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury