WEMA BANK

Wema Bank Plc là m?t ngân hàng Nigeria r?t sáng t?o du?c thành l?p vào nam 1945, cung c?p các d?ch v? gây qu?, th? và d?ch v? ngân hàng di?n t?, s?n ph?m d?u tu, d?ch v? ngân hàng SME, qu?n lý ngu?i th? hu?ng, v.v. du?c công nh?n r?ng rãi là ngân hàng lâu d?i nh?t ? Nigeria cung c?p d?ch v? tu v?n tài chính và ngân hàng giá tr? gia tang cho công chúng Nigeria v?i 125 chi nhánh. C?n chuy?n ti?n nhanh chóng d?n Wema Bank? Sharemoney b?o v? b?n! chuy?n ti?n vào ngân hàng m?t cách nhanh chóng, d? dàng và an toàn cho t?t c? các khách hàng c?a chúng tôi. Ch?n Wema Bank làm phuong th?c giao hàng ngân hàng c?a b?n và t?n d?ng các d?ch v? chuy?n ti?n t? Hoa K? d?n Nigeria ngay bây gi?!

Trang web chinh thức: https://www.wemabank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới WEMA BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới WEMA BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury