UNITY BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 2006, Unity Bank Plc là m?t t? ch?c tài chính hàng d?u cung c?p danh m?c d?ch v? da d?ng bao g?m ngân hàng di d?ng, d?ch v? chuy?n ti?n, chuong trình cho thuê, hóa don cho các b? suu t?p, v.v. Ngày nay, Unity Bank có hon 240 chi nhánh trên c? nu?c và co s? khách hàng c?a nó dang tang nhanh. T?i Sharemoney, chúng tôi th?c hi?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Unity Bank nhanh chóng, d? dàng, an toàn và giá c? ph?i chang. t?n d?ng t? giá h?i doái tuy?t v?i c?a chúng tôi và phí chuy?n kho?n giá r? khi b?n mu?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria. Chúng tôi là l?a ch?n s? 1 d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n t? Hoa K? t?i Nigeria, hãy th? chúng tôi ngay hôm nay và ch?n Unity Bank cho phuong th?c giao hàng ngân hàng c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.unitybankng.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNITY BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNITY BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury