UNITED BANK FOR AFRICA

Ðu?c thành l?p vào nam 1948, United Bank For Africa Plc hay UBA Bank, cung c?p d?ch v? ngân hàng toàn c?u cho hon 7 tri?u khách hàng ? Nigeria. Có th? có 626 chi nhánh trên toàn qu?c. ti?t ki?m khi nh?n ti?n bên ngoài Nigeria, b?n có th? ch?c ch?n r?ng UBA là m?t thuong hi?u châu Phi m?nh m? trên toàn qu?c v?i hon sáu th?p k? kinh nghi?m b?n có th? tin c?y. T?i Sharemoney b?n có th? g?i ki?m ti?n tr?c tuy?n cho nh?ng ngu?i thân yêu t?i United Bank For Africa m?t cách an toàn và giá c? ph?i chang. Là ngu?i d?n d?u th? tru?ng v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n, b?n có th? mong d?i chúng tôi cung c?p cho b?n m?t trong nh?ng m?c giá t?t nh?t trao d?i khi b?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria v?i chúng tôi. B?t d?u chuy?n ti?n tr?c tuy?n ngay hôm nay và xem quy trình don gi?n nhu th? nào!

Trang web chinh thức: https://www.ubagroup.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNITED BANK FOR AFRICA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNITED BANK FOR AFRICA ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury