UNION BANK NIGERIA

Ðu?c thành l?p vào nam 1917, Union Bank Nigeria Plc là nh?ng gì b?n bi?t ngày nay là m?t ngân hàng thuong m?i d?y d? d?ch v? ph?c v? nhi?u nhu c?u ngân hàng thuong m?i và bán l? ? Nigeria. Ngày nay, ngân hàng có nhi?u hon 300 chi nhánh, 700 ATM và 4 trung tâm ngân hàng thông minh hon trên c? nu?c. V?i vi?c mua l?i b?i Ngân hàng Barclays t? nam 1925, các d?ch v? m?nh m? c?a nó cung dã phát tri?n dáng k? trong nh?ng nam qua. dòng giá ph?i chang t? Sharemoney d?n Union Bank Nigeria, b?n có th? mong d?i nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n s? nh?n du?c ti?n t? M? trong m?t th?i gian ng?n. Chuy?n ti?n tr?c tuy?n qua Sharemoney ngay hôm nay và t?n d?ng m?c giá tuy?t v?i. thay d?i

Trang web chinh thức: https://www.unionbankng.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNION BANK NIGERIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNION BANK NIGERIA ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury