JAIZ BANK.

Ngân hàng Jaiz là m?t ngân hàng Nigeria có uy tín du?c thành l?p nam 2003 cho ngân hàng cá nhân và doanh nghi?p cung nhu là m?t nhà lãnh d?o trong linh v?c tài chính doanh nghi?p và thuong m?i. K? t? khi thành l?p, nó dã phát tri?n thành công co s? khách hàng c?a mình. 139.000 khách hàng hài lòng V?i các ho?t d?ng kinh doanh b?n v?ng trong ngành ngân hàng, công ty dã qu?n lý d? duy trì 11 chi nhánh trên c? nu?c. Ch?n d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n c?a Sharemoney ngay hôm nay và b?n có th? chuy?n kho?n chuy?n ti?n d?n Ngân hàng Jaiz m?t cách an toàn và nhanh chóng, và chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái t?t hon h?u h?t các d?i th? c?nh tranh trên th? tru?ng. Chuy?n ti?n sang Nigeria v?i chúng tôi ngay bây gi?!

Trang web chinh thức: https://jaizbankplc.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới JAIZ BANK.

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới JAIZ BANK. ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury