HERITAGE BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1989, Heritage Banking Company Ltd là m?t ngân hàng hàng d?u ? Nigeria dã d?nh nghia l?i khái ni?m v? s? xu?t s?c c?a ngân hàng khách hàng. Ngày nay, nó cung c?p nhi?u lo?i s?n ph?m ngân hàng bán l?, cho vay và chuyên môn hóa. trong qu?n lý tài s?n tu nhân và giáo d?c nh?ng ngu?i tr? tu?i bi?t d?c bi?t vi?t. Công ty TNHH Ngân hàng Di s?n n?i ti?ng có hon 160 chi nhánh trên c? nu?c. G?i ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria v?i d?ch v? chuy?n kho?n Sharemoney. nhanh chóng, an toàn và an toàn Chuy?n ti?n cho Công ty TNHH Ngân hàng Di s?n v?i Sharemoney ngay hôm nay và t?n d?ng m?t trong nh?ng phí chuy?n ti?n r? nh?t trên th? tru?ng!

Trang web chinh thức: https://www.hbng.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới HERITAGE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HERITAGE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury