GUARANTY TRUST BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1990, Provy Trust Bank Plc du?c công nh?n r?ng rãi là m?t t? ch?c tài chính du?c qu?n lý t?t, cung c?p các d?ch v? ngân hàng cá nhân và kinh doanh d?c bi?t, bao g?m các chuyên ngành v? thanh toán qu? qu?c t?, d?ch v? t?ng h?p tài kho?n và Ngày nay, Ngân hàng h?ng ngo?i có hon 200 chi nhánh, 18 chi nhánh di?n t?, 17 trung tâm thanh toán và hon 1.000 ATM trên c? nu?c. Ngoài ra, ngân hàng này s? d?ng hon 10 chi nhánh 000 ngu?i trong c? nu?c. V?i d?ch v? chuy?n ti?n tr?c tuy?n Sharemoney, g?i ti?n tr?c tuy?n d?n nh?ng ngu?i thân yêu ? Nigeria r?t an toàn và d? dàng. Chuy?n ti?n d?n Ngân hàng Securey Trust ngay hôm nay và t?n hu?ng t? giá h?i doái t?t hon!

Trang web chinh thức: https://www.gtbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới GUARANTY TRUST BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới GUARANTY TRUST BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury