Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (7)

Chuyển tiền tới ORABANK (WARI)

T?p doàn Oragroup có m?t ? 12 qu?c gia và 4 khu v?c ti?n t? dang có d?ng l?c này d? n?m trong nhóm các ngân hàng tham kh?o hàng d?u châu Phi. Các giá tr? c?a T?p doàn du?c ph?n ánh ? dây trong cách làm vi?c và trong m?i quan h? khách hàng c?a chúng tôi, di?u này r?t quan tr?ng d?i v?i chúng tôi. Orabank có tính cách con ngu?i, Orabank có tính cách cam k?t, Orabank có tính cách táo b?o.

Trang web chinh thức: https://www.orabank.net/en/filiale/niger

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác