Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (7)

Chuyển tiền tới BOA (WARI)

NGÂN HÀNG CHÂU PHI - MALI (BOA-MALI), m? c?a cho công chúng vào tháng 1 nam 1982, hi?n dang n?m gi? v?n 15,4 t? CFA franc. Ðây là ngân hàng l?n th? tu ? Mali v?i t?ng s? du 457,3 t? CFA. BOA là m?t ngân hàng thuong m?i toàn c?u ho?t d?ng trong th? tru?ng bán l?, doanh nghi?p và tài chính, cung c?p cho khách hàng c?a mình chuyên môn c?a m?t nhóm m?nh m? và có c?u trúc.

Trang web chinh thức: https://www.bank-of-africa.net/en/bank-africa-niger

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác