Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (10)

Chuyển tiền tới DIAMOND BANK (WARI)

M?t công ty con c?a T?p doàn NSIA, NSIA BANQUE là m?t công ty TNHH d?i chúng v?i s? v?n 23.170.000.000 CFA francs, m?t trong nh?ng ngân hàng chính ? Côte d'Ivoire. K? t? khi thành l?p, ngân hàng dã ti?p t?c duy trì nh?ng thành t?u c?a mình thông qua s? g?n gui liên t?c, l?ng nghe tích c?c, tính chuyên nghi?p và các s?n ph?m sáng t?o c?a mình. NSIA BANQUE cam k?t vì m?t tuong lai hòa bình, du?c c?ng c? b?i chuyên môn c?a các d?i và s? h? tr? c?a T?p doàn NSIA, m?t nhóm ngu?i châu Phi có m?t ? 12 qu?c gia và ho?t d?ng trong ngân hàng, b?o hi?m (cu?c s?ng và Phi nhân th?), Trung gian tài chính, Qu?n lý tài s?n, Công ngh? và B?t d?ng s?n.

Trang web chinh thức: https://nsiabanque.ci/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác