CITIBANK-HAITI

Nhóm khách hàng t? ch?c c?a Citi bao g?m các chuyên gia tài nang, da d?ng có m?t trên toàn c?u t?i hon 100 qu?c gia và khu v?c pháp lý và lãnh th?, d?i di?n cho m?t m?ng lu?i các k? nang và kh? nang tài chính qu?c t? tuy?t v?i ph?c v? khách hàng m?c tiêu. Khách hàng c?a chúng tôi là các t?p doàn, t? ch?c tài chính và chính ph? hàng d?u ? các qu?c gia và khu v?c tài phán trên toàn th? gi?i và nhi?m v? c?a chúng tôi là giúp h? d?t du?c m?c tiêu c?a mình.

Trang web chinh thức: https://www.citibank.com/icg/sa/latam/haiti/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới CITIBANK-HAITI

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CITIBANK-HAITI ở Haiti

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury