Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (65)

Chuyển tiền tới TELEDOLAR S.A.

Sharemoney t? hào chia s? r?ng chúng tôi dã b?t d?u h?p tác thú v? v?i hai thuong hi?u d?c bi?t ? Costa Rica. Ð?u tiên, Teledolar là công ty d?n d?u th? tru?ng trong linh v?c tài chính c?a d?t nu?c và cung c?p nhi?u d?ch v? tài chính, bao g?m c? d?ch v? ti?n di?n t? thông qua ki?u h?i. Teledolar ph?c v? khách hàng c?a mình thông qua 2.500 di?m bán hàng và s? d?ng các công c? công ngh? hi?n d?i và m?ng lu?i phân ph?i an toàn. Còn du?c g?i là BNCR, Banco Nacional là ngân hàng thuong m?i l?n nh?t c?a d?t nu?c và s? h?u Các linh v?c chuyên môn nhu co ch? tài chính nu?c ngoài, thanh toán ti?n m?t và thu ti?n tr?c tuy?n, c?p tín d?ng và hon th? n?a. V?i hai t? ch?c này k?t h?p d? cung c?p d?ch v? t? nhi?u chi nhánh trên kh?p Costa Rica d? dàng hon nhi?u d? tìm di?m rút ti?n g?n nh?t cho b?n ngu?i nh?n.

Trang web chinh thức: https://www.teledolar.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác