Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (44)

Chuyển tiền tới AFEX TRANSFEENCIAS Y CAMBIOS LIMITADA

Sharemoney dã h?p tác v?i Afex Ltda cho các d?ch v? chuy?n ti?n c?a chúng tôi d?n Chile và r?t thu?n ti?n cho ngu?i nh?n c?a b?n d? thu ti?n b?n dã g?i cho h? d?n c?a hàng Afex Ltda g?n nh?t ? nu?c này. vào nam 1978, Afex là m?t công ty d?ch v? tài chính d?c bi?t c?a Chile, chuyên t?o di?u ki?n chuy?n ti?n di?n t? vào tài kho?n ngân hàng qu?c t?, môi gi?i ngo?i t?, v.v. Ngày nay, Afex ho?t d?ng hon 40 chi nhánh trên c? nu?c Th?c hi?n chuy?n ti?n nhanh chóng d?n Chile ngay hôm nay v?i t? giá h?i doái t?t nh?t và ch?n Afex Ltda làm noi rút ti?n!

Trang web chinh thức: https://www.afex.cl/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác