BANCO SANTANDER BANESPA

Ðu?c thành l?p vào nam 1982, Banco Santander Banespa là m?t ngân hàng thuong m?i l?n có tr? s? t?i São Paulo. Nó ph?c v? hon chín tri?u khách hàng (c? tu nhân và thuong m?i) và ho?t d?ng trong t?t c? các phân khúc c?a t?ng th? tru?ng tài chính. dã xây d?ng m?t m?ng lu?i r?ng kh?p hon 3.600 chi nhánh và trung tâm d?ch v?. Các máy ATM c?a ngân hàng cung du?c phân ph?i trên toàn qu?c và có hon 18.000 máy này. Ki?m soát Banespa và kho?n kh?u tr? v?ng ch?c dã du?c hình thành. N?u b?n c?n th?c hi?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n t?i Banco Santander Banespa, Sharemoney là l?a ch?n dáng tin c?y s? 1. chuy?n ti?n trong vài phút là có th? khi b?n ch?n chúng tôi!

Trang web chinh thức: https://www.santander.com.br/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO SANTANDER BANESPA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO SANTANDER BANESPA ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury